Månadsarkiv: april 2016

Tal av Kim Jong Un publiceras här på svenska

Svenska Juchegruppen publicerar i anslutning till ”Solens Dag”, Kim Il Sungs födelsedag den 15 april nedanstående tal av marskalk Kim Jong Un. Förordet sätter kortfattat in läsaren i situationen på koreahalvön vid talets tillkomst.

Förord

Följande tal hölls inför Koreanska Arbetarpartiets centralkommitté av Kim Jong Un den 31 mars 2013. I februari samma år hade DFRK genomfört sin tredje kärnvapenprovsprängning och i talet så presenterar Kim Jong Un partiets riktlinjer för landets framtida kärnvapeninnehav.

Vid tiden för talet pågick USA:s årliga militärövning tillsammans med Sydkoreanska styrkor straxt söder om gränsen till DFRK. Vid denna provokativa militärövning övade USA bland annat kärnvapenanfall mot DFRK.

Det var i detta läge som Kim Jong Un, som då lett DFRK i ett drygt år, drog upp de riktlinjer som framförs i talet. Kim Jong Un understryker i sitt tal att DFRK:s kärnvapeninnehav inte ska ses som en temporär reaktion på ett tillfälligt hot, utan är en del av en större och långsiktig strategi. Kärnvapeninnehavet garanterar fred på Koreahalvön genom sin krigsavskräckande förmåga och därmed möjliggör de att resurser frigörs från militären som kan användas i det ekonomiska bygget.

Kim Jong Un förtydligar därmed Koreanska Arbetarpartiets linje att samtidigt bygga en stark och självständig ekonomi och att utveckla landets kärnvapenförmåga.

I talet framhåller även Kim Jong Un behovet av att höja folkets levnadsstandard till en så hög nivå att hela folket ropar ”Länge leve det Koreanska Arbetarpartiet!” från djupet av sina hjärtan. En fråga som Kim Jong Un även tidigare lyft fram som den viktigaste för landet framtid.

Svenska Juchegruppen

Kim Jong Un

Avslutande tal på Koreanska Arbetarpartiets centralkommittés plenarmöte mars 2013

Detta plenarsammanträde med centralkommittén för Koreanska Arbetarpartiet, som sammankallats vid en viktig historisk tidpunkt då både vårt Parti och revolution markerar en vändpunkt i sin utveckling, har hållits framgångsrikt och med stor politisk entusiasm hos alla deltagare.

Plenarsammanträdet diskuterade och beslutade i den viktiga frågan om att bedriva ekonomisk uppbyggnad och samtidigt utveckla vår kärnvapenarsenal, vilket krävs av den rådande situationen och den revolutionära utvecklingen.

Tillsammans med detta diskuterade mötet frågan om personalförhållanden, som skall framläggas inför Högsta Folkförsamlingen för överläggning, samt frågan om att återkalla och välja tjänstemän till den centrala ledarstaben i Partiet.

Detta plenarsammanträde har skapat en ny, historisk milstolpe i att bevara och öka glansen hos de odödliga gärningar som den store president Kim Il Sung och general Kim Jong Il utförde genom att bygga kärnkraft och påskynda utvecklandet av ett blomstrande socialistiskt land.

I tron att mötet har genomfört grundliga och tillfredsställande diskussioner om dessa ämnen, skulle jag vilja understryka några viktiga problem i utförandet av Partiets strategiska linje; att bedriva en ekonomisk utveckling och samtidigt bygga upp våra kärnvapen.

För det första, vi måste ha en korrekt förståelse av Partiets intention med att lägga fram denna strategiska linje.

Partiets linje är inte en temporär motåtgärd som vidtagits för att klara av den snabbt förändrade situationen, utan en strategisk linje vi bör hålla fast vid permanent med tanke på vår revolutions högsta intressen. Det är också den absolut rätta linjen som kan försäkra att vårt folk åtnjuter alla fördelar av kärnkraft och socialism.

Genom att föra denna linje är Partiets avsikt att göra vårt innehav av en defensiv kärnvapenarsenal permanent, riktad mot de vårdslösa kärnvapenhot och aggressiva drag från imperialisterna och deras vasallstyrkor, och med detta som grund, nå en avgörande seger i bygget av en ekonomisk jätte.

Alla tjänstemän, partimedlemmar och andra arbetande människor bör vara fast övertygade om det rättmätiga i vårt Partis linje och stå enade som en man i arbetet med att genomföra den, full av tillit till seger.

Genom att koncentrera alla våra ansträngningar måste vi åstadkomma en avgörande vändning i bygget av en ekonomisk jätte.

Fienden är rädd för vår satellit och våra kärnvapen; vad de räds än mer är att vår ökade takt i bygget av en ekonomisk jätte och i att förbättra folkets levnadsstandard når en sådan nivå att människor ropar ”Länge leve det Koreanska Arbetarpartiet!” från botten av sina hjärtan.

Nu när vårt land har blivit en fullvärdig kärnvapenstat, har goda förutsättningar skapats för oss att koncentrera kapital och arbete på kampanjen för ekonomisk uppbyggnad och förbättring av folkets levnadsstandard genom att förlita oss på vår kraftfulla krigsavskräckande förmåga.

I arbetet med att bygga en ekonomisk jätte, måste vi växla upp allt vårt arbete för att skapa maximal och effektiv användning av den stomme i vår självbärande ekonomi som lagts av Kim Il Sung för att normalisera produktionen på en hög nivå och till fullo uppfylla de materiella och kulturella behoven hos folket.

Tjänstemän, partimedlemmar och andra arbetande människor måste ha ett fast förtroende för seger och en extraordinär beslutsamhet inför mångfalden av svårigheter och prövningar, föra en djärv offensiv, en avgörande landsomfattande kampanj, och härigenom utföra mirakler och förnyelse i alla ekonomiska sektorer i den nationella ekonomin.

Att oavbrutet stärka vår förmåga till självförsvar med kärnvapen som grund är en säker garanti för att försvara vår nations rätt till självständighet och överlevnad samt för att uppnå nationellt välstånd.

Så länge imperialisterna fortsätter med kärnvapenutpressning och hot om angrepp, kan vi aldrig försvaga vår kärnvapenbestyckning och måste fortsätta att utveckla vår Juche-baserade atomenergiindustri även då en generation ersätter en annan och oavsett vad som förändras i situationen.

Trots att vår kärnvapenkraft stärks ytterligare, bör servicepersonal och andra personer inte lägga sig till ro, utan förbereda sig ytterligare politiskt och ideologiskt, och när dagen för strid på liv och död kommer, måste de vinna en slutgiltig seger i den anti-amerikanska kraftmätningen, genom styrkan av den kraft som finns i den stora enigheten hos dem.

Genom att förbättra sina funktioner och roll, måste partiorganisationerna dynamiskt värva sina medlemmar och andra arbetande människor i genomförandet av partiets linje att samtidigt bedriva ekonomisk utveckling och bygga upp våra kärnvapen.

Den huvudsakliga andan under partiets centralkommittés nuvarande plenarsammanträde är att vi måste vinna en slutgiltig seger i den anti-amerikanska kraftmätningen och att bygga ett blomstrande socialistisk land genom beslutsamt anfall.

Partiorganisationerna måste koncentrera partiarbetet på att genomföra partiets linje att samtidigt genomföra ekonomisk utveckling och att bygga upp våra kärnvapen samt ingjuta andan från detta plenarmöte i sina medlemmar och andra arbetande människor. På detta sätt kan de uppmuntra all servicepersonal och andra arbetande människor att stå enade som en och stolt ta del i den anti-amerikanska kraftmätningen och bygga en ekonomisk jätte genom våra egna ansträngningar inför världens ögon.

Partiorganisationerna måste träna alla sina medlemmar att vara pålitliga förespråkare av partiets politik och entusiastiska kämpar som ger allt för att genomföra partiets riktlinjer och taktik.

Hur svår situationen än må vara och vilken svårighet vi än kan stöta på, så räds vi inget, och det finns ingen fästning vi inte kan erövra så länge vi har den helhjärtade enigheten mellan armén och folket samlade fast runt partiet och den absolut korrekta partilinjen att samtidigt genomföra ekonomisk utveckling och bygga upp våra kärnvapen.

Världen kommer tydligt se hur vi krossar imperialisterna och deras följares anti-DFRK-intriger och bygger ett blomstrande socialistiskt land på denna mark.

Partiets centralkommitté är övertygade om att alla tjänstemän, partimedlemmar och andra arbetande människor åter igen kommer att visa hela världen värdigheten och kuraget hos Songun Korea genom att upprätthålla och kämpa hårt för att genomföra partiets linje att bedriva ekonomisk utveckling och samtidigt bygga upp våra kärnvapen.