Månadsarkiv: januari 2017

Kim Jong Un:s nyårstal

I sitt traditionella nyårstal lyfte Kim Jong Un fram flera avgörande händelser under 2016 och betonade samtidigt att landets utveckling gått in i en ny fas av snabb utveckling. Vidare drog kamrat Kim Jong Un upp riktlinjerna för arbetet 2017. Svenska Juchegruppen presenterar nedan en kort sammanfattning av talet. 

Koreanska Arbetarpartiets sjätte kongress samt 70- och 200-dagars kampanjerna inför kongressen belystes som historiska milstolpar i det koreanska samhällets utveckling. Kongressen demonstrerade det koreanska folkets vilja att försvara Kimilsungismen-Kimjongilismens baner för att förverkliga oberoendet och självständigheten i linje med den store ledaren Kim Il Sungs Jucheidé.

En annan stor framgång som lyftes fram var den lyckade vätebombsprovsprängningen som ytterligare befäste Demokratiska Folkrepubliken Korea som en militär stormakt med en självförsvarsförmåga som bör garantera freden på den koreanska halvön. Genom detta så värnar DFRK sin suveränitet och oberoende och avskräcker USA och dess lakejer från att angripa landet. Den framgångsrika vätebombsprovsprängningen var en av flera stora segrar på vetenskapsområdet under året som togs upp av kamrat Kim Jong Un. Några andra var utvecklingen av nya grödor för att öka livsmedelsproduktionen i landet, ny raketteknologi som effektiviserar uppskjutningen av bland annat satelliter, nya infrastrukturlösningar och effektiviseringar i industrin som lett till att produktionen överträffat tidigare toppnoteringar.

Kamrat Kim Jong Un drog också upp riktlinjer för kommande år och belyste vikten av att förverkliga den strategiska femårsplanen för ekonomisk utveckling. Av egen kraft och med en självständig utveckling så kommer folket att förverkliga målsättningarna i femårsplanen. Fokus i den ekonomiska utvecklingen kommer att ligga på att ytterligare höja den vetenskapliga och tekniska nivån inom industriproduktionen. Genom samarbete mellan olika forskningsorganisationer, med folkets massor som drivande kraft, så kommer den tunga industrin att öka sin produktion.

Kamrat Kim Jong Un belyste även den lätta industrin, fisket och jordbrukets roll i att öka produktionen och därmed folkets levnadsstandard. Genom att tillämpa självständigt utvecklade vetenskapliga metoder som är anpassade för förhållandena i Demokratiska Folkrepubliken Korea så kommer dessa sektorer att kunna nå sina nya produktionsmål.

Byggsektorns viktigaste uppgifter under det kommande året blir att färdigställa Ryomyongområdet i Pyongyang samt att färdigställa nya elkraftverk och skapa fler byggnader för utbildning och kulturella verksamheter.

Den unika koreanska enigheten runt Koreanska Arbetarpartiet och de riktlinjer som den store ledaren Kim Il Sung samt Kim Jong Il dragit upp fortsätter att prägla samhället och garanterar att hela samhället rör sig i samma riktning. Genom denna enighet driver folket revolutionen framåt och motarbetar samtidigt maktmissbruk, byråkratisering och korruption. 2017 bör bli ett år av än starkare enighet för att omöjliggöra de försök att splittra samhället genom olika ränker som fienden till Demokratiska Folkrepubliken Korea smider.

I försvaret av en oberoende socialistisk stat av Juche har militären en given och central plats. Kamrat Kim Jong Un uppmanade därför i sitt tal all militär personal att ytterligare öka sina ansträngningar för att genomföra det Koreanska Arbetarpartiets politik och öka den militära förmågan.

Under 2017 infaller 45-årsdagen av den historiska gemensamma 4-julideklarationen samt 10-årsdagen av undertecknandet av 4-oktoberdeclarationen. Med detta som utgångspunkt önskar kamrat Kim Jong Un att 2017 utgör en vändpunkt i arbetet för en fredlig och självständig återförening av de två koreanska staterna. Positiva steg måste tas för att förbättra relationerna mellan de två länderna och undvika militär konfrontation.  Grunden för en sådan utveckling är det koreanska folket som i sina hjärtan önskar en återförening, därför måste de krafter som motverkar denna återförening både i och utanför Korea isoleras och besegras. Här fyller även världssamfundet en viktig uppgift i att fördöma den konfrontativa krigspolitik som drivs av USA och dess vasallstater.

För att säkra freden kommer den militära avskräckande förmågan i Demokratiska Folkrepubliken Korea att stärkas under 2017. Med detta sagt är det viktigt att poängtera att DFRK strävar efter positiva och fredliga relationer med de krafter som värnar självständigheten och värdigheten hos världens länder.

Kamrat Kim Jong Un avslutade sitt tal med ett löfte om att öka ansträngningen för att förverkliga folkets vilja och att förbli folkets lojala tjänare. Därmed blev det tydligt att kamrat Kim Jong Un för vidare den store ledaren Kim Il Sungs arv och motto ”Folket är min Gud”.